Jiri Chvatal – Polygon & Low

[kpl025]

Jiri Chvatal

“Polygon & Low”

KPL025 – Jiri Chvatal “Polygon & Low ep”

1. Jiri Chvatal – Polygon

2. Jiri Chvatal – Low

Written and produced by Jiri Chvatal

Mastered by Jiri Chvatal

Cover by John Fhakner

Button: by-nc-nd