Makunouchi Bento – Povestea mea 2 (Original Music by Makunouchi Bento)

Makunouchi Bento – Povestea mea 2 (Original Music by Makunouchi Bento)

Makunouchi Bento

“Povestea mea 2 (Original Music by Makunouchi Bento)”

The original soundtrack we made for Reniform’s “Povestea mea 2” / “My Story 2”.
These are not songs, but background sonic illustrations, meant to play along with AR 3D animations and people telling their stories. Normally, they are designed to play continuously: there are 3 looped audio tracks, of different length, for each “song” – when played together, the overall sense of repetition is less obvious.
Here you can listen to short, ~2m rendered demos. We strongly advise you to download the album, find the 9 images included in the archive, install the Reniform app on your smartphone and use it to see the whole thing. The texts / vocal tracks are Romanian only.

–ͫ̔͂̐̅-̗͙̦̯̙͈̻̐ͫ͋͂͌͌̌–̻̱̦̯̈̃ͭͫ-̪ͥ-̱̗̼͔–ͫͧ̇ͨͯ-͇́-̥-̰̻̰͚̃͗͛̂̌̃ͅͅ-̞-̣͛-͓͕̦͙͒̀̓̂-̼͇ͤ́-̦̪̘̮̝͚̄͌͌̆̑ͪ-̻̟͚͎͙̈ͣ̔́̚-̆̊-͌̿ͤͤͥ̊̚-͓̮̤̥͖–̲̟͙̞͕͙-͓̤͙̫͒͑̈́ͪ-̈́̽ͮ̾̐ͦ-̗̥̼̣͖̳-ͬͨ̎̉–̪̗̙̙̜̮̓͐ͥ͒̐ͦ̋ͅ-̭̘̈́̍-̘ͦ-͑-̳̱̓̿-͚̈́̚ͅ-̤͓̯ͅ–̩͉̠̟̯̘-̟̹͓̥̠͎̘̾͑͐͛̃͐ͮ–͖̙̀͆̚ͅ-̪͕̒ͭ-ͅ—-̯͇̟̙ͯ͛̈́͆-͕͔͕̬͔̙ͅ-̥̦͉̓́̇-̾ͦ-̦̼̱̞̘̬̆̆͂ͨͦͬ-̖̻̟̯̮̫̘̎͌ͪ̆ͮ̒̊-͑ͥͭ̓ͦ-̩̯͙ͣͪ̓-͖̯̣̹-̻̠̼͕̻̬̥ͬ̈́͐ͣͬͦ̅–̦̳-̜͉͚̺͇̠̥-̥̗͈̮͚̝-̫̞-͈̭̤͓ͨ͆ͫ͒̋ͅ-͙͖͚̥̻̘̩͛͒ͮͧ͛͒̎-̪̖͕̣̻ͥ̊͊́̀—̩͍̹͌̋̈́–̈́ͨ̏ͭ̽̚̚-͇̳̜̒̔̈́-̬̰̙̠–̰̭͈͖̹͈ͩ̿̽̀͂̐-ͧ-̩͊–̱̙̹͔͑̑ͦ̋-̬̫̳-̬͌–̫̥̦̗͎̦̄͐̀̍̓̇–͖-͍̭̫͕̬̽ͬ̋̒͌-̱̠̼-͖͓̅̅-͎̜̺̊ͦ͐-͙̻͕̼̬̜ͧ͂ͧ͛̓ͤ-̻̮̅ͯ-̑ͪ͆-ͧ͋͒-

“Povestea mea 2.0” este o expoziție multimedia care spune povești ilustrate și animate 3D, transpuse în AR (realitate augmentată).
Un proiect al Identity Education. Expoziția a fost expusă în Parcul Regina Maria / Timișoara, în 1 iulie 2023 în cadrul Pride Week.

Art direction / animation / illustration: Ioana Nicoară for Reniform
Sound Design: Makunouchi Bento

reniform.ro/povestea-mea/
timisoara2023.eu/ro/evenimente/povestea-mea-20/

Button: by-nc-sa