Makunouchi Bento – The Virtual Bluescreen-Collar Choir (Live at Progress. Paradigm Shifts #5)

Makunouchi Bento – The Virtual Bluescreen-Collar Choir (Live at Progress. Paradigm Shifts #5)

Makunouchi Bento

“The Virtual Bluescreen-Collar Choir (Live at Progress. Paradigm Shifts #5)”

The recording of our live act from “Progress. Paradigm Shifts #5” (18.11.2023, Muzeul Corneliu Mikloși, Timișoara, Romania), powered by Simultan, curated by Arne Hendriks & Ștefan Tiron.

www.facebook.com/events/1139362020111750/

00:00 01 Intro
01:28 02 Blu Marin Messa
05:32 03 One Strung Counterpoint
11:55 04 Director’s Barbers Moment
15:38 05 The Pink Trombone Thief
19:58 06 Our Lady of the Soup Kitchen
26:12 07 Cantata for Cats and Spoons
31:56 08 Tatar Throataches
38:13 09 Daydream in the Factory Dispensary
43:59 10 A Serpentine Queue to Folly

-̖͑-̑̋͂–̝̤͉̘̜͚-͕̩̤͓̹̼̝ͯ̑͐̉͛̔ͭ-̲͖̗̣͙͎ͦ͑͗̉̔̒-͚͔̩͐̊ͤ̚ͅ-͖̫͔-̥͉͎͎̫̝ͮ̇̓̆̂ͧ-̱̲̙͓͊̐ͣͫ—-͚̦̤̙͎̑̀̒ͬ̋͆ͅ–̙͔̲̗̮̰ͤͤ́̅̆ͥ–͈̥̻̬̹̀̎̽̎ͨ-̬̗͍̼ͯ͛̽̒-̠̤̒ͬ–̳̫̒̒-͐-̪̹̪͆̒͂-̗̉-͈̄–͔̮̦͚̀̅̂͑ͦͮͅͅ-̥̺̫ͯ̓̚-ͣ͒͂̽̔-̺̘͙̌͒̊̾ͅ-̹͔̝̗̙̱–̳̯̻̬̦͕̯̆̐ͦͣ̌̈̊-̖͔̦͎̭̰̓̂̅͆̂̿-͇̫̏͒-̞͉̻̳̗̺-̃̏̈́́͒ͯ͋–̩̲͓̮̳͌ͬ̇ͤ̚–́-̰̱-̥̜̲̦̥̺—-̭̙͇͓ͦ͊ͤ͐ͧͅ-͍͎̙͚͖̜̺͂͛̋ͪ͋͒ͮ-̰͍̩͕̣̤̝ͧ̍̎̄̊͌̒-ͭͭ̄-̤-̈́̇̚–̭͖ͯ̓-̘̭̠͉̫-̿ͤ̽̊̂-͚̬̫͚͑͋ͩ̽-͉-̻͍͚ͅ–̠̝̞̟̾ͣ͛̚–̭̯ͮ͛-͔͌-̻-̰̏-͈̼̙̯̞̀̃̇ͥ̑-̩͎̫̖̖ͩͥ̑͑ͫ-͇̬̺͕̤͑̈́͌͋̓-̩̱̻͖͑̀̓ͭ-͖̠̠̉̃̿-͇̰̲͔̫͎ͅ-͈̼͖̳̠̼̔͛̅͛̎̂-̲͖̗̪̬̬̤ͨ̂̔̎͑ͣ̚-̄̇-̦̹͎̝̲̺͎-͋̄ͧ-͇̣̲̼̞ͯ̉̈̓ͫ-ͪ-̦̠͚̤̘̲͔ͨ̔̀ͤ͌̓̚-̱-͈̬̹̎͒̚–͕̰-͌̊̈͗ͨͭͨ-͇͖̦̈̓͆-̙̝̹̪̯͉̟̓̾͋̔̀͊̚-͓̜̓͆-͛̀ͪͨ-̹̟

Ladies and gentlemen, welcome to the sonic journey of “The Virtual Bluescreen-Collar Choir”. This experimental music project delves into the realm of the surreal, where technology meets the nostalgia of a bygone era.

Inspired by the working men’s clubs of yesteryear, where camaraderie and community were forged through song, we have created a virtual choir that pays homage to these forgotten spaces. But here’s the twist – our choir consists solely of synthesized and re-synthesized voices, blending the past with the present in a futuristic soundscape.

As French philosopher Jean Baudrillard once said, “Simulation is no longer that of a territory, a referential being, but rather that of a code, a differential equation.” In this vein, The Virtual Workmen’s Choir challenges the notion of authenticity and questions whether technology can truly replicate the human experience.

Our soundscapes transport listeners to a world where the boundaries between reality and fantasy blur. Imagine strolling through a smoky, dimly-lit room filled with the echoes of laughter and chatter, only to find yourself enveloped by a cappella harmonies that seem almost otherworldly. That’s what you’ll encounter in our virtual choir, where the synthesized voices take on a life of their own.

But there’s also a hint of melancholy woven throughout our compositions. As German philosopher Martin Heidegger mused, “The essence of technology is by no means anything technological.” In simulating the voices of a lost community, we’re reminded that progress often comes at a cost. We ponder the price of innovation and ask: What do we sacrifice when we exchange the warmth of human connection for the convenience of digital reproduction?

And yet, within this dreamlike atmosphere, we discover a strange sort of beauty. Our virtual choir becomes a metaphor for the fragmented nature of modern society, where individuals come together virtually but remain disconnected physically. It’s a reflection of our times, where social media reigns supreme and online personas supplant face-to-face interactions.

So let us embrace the surrealism of The Virtual Bluescreen-Collar Choir, allowing ourselves to be enchanted by its haunting allure. Let us ponder the philosophical underpinnings that govern our relationship with technology and confront the existential queries it raises. For in doing so, we may just uncover hidden truths about ourselves and the world we inhabit. Thank you for joining us on this thought-provoking sonic adventure.

–ͫ̔͂̐̅-̗͙̦̯̙͈̻̐ͫ͋͂͌͌̌–̻̱̦̯̈̃ͭͫ-̪ͥ-̱̗̼͔–ͫͧ̇ͨͯ-͇́-̥-̰̻̰͚̃͗͛̂̌̃ͅͅ-̞-̣͛-͓͕̦͙͒̀̓̂-̼͇ͤ́-̦̪̘̮̝͚̄͌͌̆̑ͪ-̻̟͚͎͙̈ͣ̔́̚-̆̊-͌̿ͤͤͥ̊̚-͓̮̤̥͖–̲̟͙̞͕͙-͓̤͙̫͒͑̈́ͪ-̈́̽ͮ̾̐ͦ-̗̥̼̣͖̳-ͬͨ̎̉–̪̗̙̙̜̮̓͐ͥ͒̐ͦ̋ͅ-̭̘̈́̍-̘ͦ-͑-̳̱̓̿-͚̈́̚ͅ-̤͓̯ͅ–̩͉̠̟̯̘-̟̹͓̥̠͎̘̾͑͐͛̃͐ͮ–͖̙̀͆̚ͅ-̪͕̒ͭ-ͅ—-̯͇̟̙ͯ͛̈́͆-͕͔͕̬͔̙ͅ-̥̦͉̓́̇-̾ͦ-̦̼̱̞̘̬̆̆͂ͨͦͬ-̖̻̟̯̮̫̘̎͌ͪ̆ͮ̒̊-͑ͥͭ̓ͦ-̩̯͙ͣͪ̓-͖̯̣̹-̻̠̼͕̻̬̥ͬ̈́͐ͣͬͦ̅–̦̳-̜͉͚̺͇̠̥-̥̗͈̮͚̝-̫̞-͈̭̤͓ͨ͆ͫ͒̋ͅ-͙͖͚̥̻̘̩͛͒ͮͧ͛͒̎-̪̖͕̣̻ͥ̊͊́̀—̩͍̹͌̋̈́–̈́ͨ̏ͭ̽̚̚-͇̳̜̒̔̈́-̬̰̙̠–̰̭͈͖̹͈ͩ̿̽̀͂̐-ͧ-̩͊–̱̙̹͔͑̑ͦ̋-̬̫̳-̬͌–̫̥̦̗͎̦̄͐̀̍̓̇–͖-͍̭̫͕̬̽ͬ̋̒͌-̱̠̼-͖͓̅̅-͎̜̺̊ͦ͐-͙̻͕̼̬̜ͧ͂ͧ͛̓ͤ-̻̮̅ͯ-̑ͪ͆-ͧ͋͒-

Doamnelor și domnilor, bine ați venit în călătoria sonoră a „The Virtual Bluescreen-Collar Choir”. Acest proiect muzical experimental sondează profund tărâmul suprarealismului, unde tehnologia întâlnește nostalgia unei epoci trecute.

Inspirați de cluburile de altădată ale bărbaților muncitori, unde camaraderia și comunitatea s-au făurit prin cântec, am creat un cor virtual care aduce un omagiu acestor spații uitate. Dar iată întorsătura – corul nostru este format numai din voci sintetizate și resintetizate, îmbinând trecutul cu prezentul într-un peisaj sonor futurist.

După cum spunea odată filosoful francez Jean Baudrillard, „Simularea nu mai este aceea a unui teritoriu, a unei ființe referențiale, ci mai degrabă cea a unui cod, a unei ecuații diferențiale”. În acest sens, Corul Muncitorilor Virtuali contestă noțiunea de autenticitate și chestionează dacă tehnologia poate reproduce cu adevărat experiența umană.

Peisajele noastre sonore transportă ascultătorii într-o lume în care granițele dintre realitate și fantezie se estompează. Imaginați-vă că vă plimbați printr-o cameră fumurie, slab luminată, plină de ecouri de râsete și vorbărie, doar pentru a vă regăsi învăluiți de armonii a capella care par aproape din altă lume. Asta veți întâlni în corul nostru virtual, unde vocile sintetizate capătă viață proprie.

Dar există și un indiciu de melancolie țesut în compozițiile noastre. Așa cum medita filozoful german Martin Heidegger, „Esența tehnologiei nu este în niciun caz ceva tehnologic”. În simularea vocilor unei comunități pierdute, ni se reamintește că progresul are adesea un cost. Reflectând la prețul inovației ne întrebăm: Ce sacrificăm atunci când schimbăm căldura conexiunii umane pentru comoditatea reproducerii digitale?

Și totuși, în această atmosferă de vis, descoperim un fel ciudat de frumusețe. Corul nostru virtual devine o metaforă a naturii fragmentate a societății moderne, în care indivizii se unesc virtual, dar rămân deconectați fizic. Este o reflectare a vremurilor noastre, în care rețelele sociale dețin supremația, iar personajele online înlocuiesc interacțiunile față în față.

Așa că haideți să îmbrățișăm suprarealismul Corului Virtual Bluescreen-Collar, lăsându-ne vrăjiți de farmecul său obsedant. Să reflectăm la fundamentele filozofice care guvernează relația noastră cu tehnologia și să ne confruntăm cu întrebările existențiale pe care le ridică. Căci, făcând acest lucru, este posibil să descoperim adevăruri ascunse despre noi înșine și despre lumea în care locuim.
Vă mulțumim că v-ați alăturat în această aventură sonoră care provoacă gândirea.

Button: by-nc-sa